Közeledik a civil szervezeti beszámolók benyújtásának határnapja

A civil szervezetek a beszámolójukat az üzleti év zárását követő év május 31-ig kötelesek letétbe helyezni az Országos Bírósági Hivatalnál (OBH) közzététel céljából. 

Miből is áll a civil szervezetek beszámolója? Mi a teendője a szervezet vezetőjének? Mire kell figyelni? Jó lenne egy check lista? Akkor ezt a cikket neked ajánljuk!

A civil szervezeteknek az éves beszámoló elkészítésekor meg kell felelniük számos adótörvény (pl.: Számviteli törvény, Társasági adó törvény) és a rájuk vonatkozó Kormányrendelet előírásainak is. A beszámoló formáját a szervezet által folytatott tevékenység, a könyvvezetés módja, valamint az általa az alaptevékenységből és a vállalkozási tevékenységből elért éves bevétel nagysága határozza meg.

A civil szervezetek, alapítványok, egyesületek könyvvezetési és beszámoló készítési szabályait a 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet szabályozza. 

A beszámoló részei:

  • mérleg
  • eredménykimutatás
  • kiegészítő melléklet
  • közhasznúsági melléklet

A civil szervezet – a nem közhasznú jogállású is – köteles a beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is készíteni.

Az a szervezet, amely a beszámolóját könyvvizsgálóval nem vizsgáltatta felül, a beszámoló minden egyes mellékletén köteles feltüntetni a következő szöveget: „A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.”

A civil szervezet a beszámoló letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségéről úgy tud gondoskodni, hogy elektronikusan vagy papír alapon beküldi az Országos Bírói Hivatal részére. A közzétett beszámoló a birosag.hu honlapról tölthető le

Kötelező mellékletként kell csatolni a számvitel szerinti kiegészítő mellékletet, a közhasznúsági jelentést, és a könyvvizsgálói záradékot (ha van ilyen) és a meghatalmazást, ha nem a szervezet képviselője tölti fel elektronikusan a beszámolót.

Az éves beszámoló mellé kötelező elkészíteni:

  • közhasznúsági mellékletet (2013-tól),
  • számvitel szerinti kiegészítő mellékletet (2019-től).

A közhasznúsági melléklet tartalmazza:

  • a szervezet által végzett közhasznú tevékenységeket, ezen tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, valamint a közhasznúság feltételeinek való megfelelés megállapításához szükséges adatokat, mutatókat
  • vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegét és a juttatásban részesülő vezető tisztségviselők felsorolását.

A közhasznú szervezet számvitel szerinti kiegészítő melléklete tartalmazza:

  • a központi költségvetési, az önkormányzati és/vagy nemzetközi forrásból, illetve más gazdálkodótól kapott támogatás, adomány (támogatási program) keretében kapott, felhasznált és tartalékolt összegeket támogatásonként. 
  • a civil szervezet által az adott évben végzett főbb tevékenységeket és programokat, az elért eredményeket.

A beszámolót és a közhasznúsági mellékletet (kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést is) alapítvány esetén a kuratóriumnak, egyesület esetén a taggyűlésnek a tárgyévet követő év május 31-ét megelőzően el kell fogadnia. Ha a szervezetnél felügyelőbizottság is működik, akkor a beszámolót a felügyelő bizottságnak is el kell fogadnia. Az elfogadás tényét – a létesítő okiratban lévő szabályok betartása mellett -, és az elfogadás szavazatarányát jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A beszámolót az elfogadó határozat jegyzőkönyvbe foglalása után a szervezet képviselője írja alá.

A beszámolót május 31-ig kell letétbe helyezni és közzétenni.  A beszámoló elfogadása a közgyűlés, illetve a kuratórium feladata. A közgyűlés, illetve a kuratóriumi ülés megtartására, valamint a szükséges jegyzőkönyvek elkészítésére és a beszámoló beadására érdemes minimum 30 napot számolni, tehát az az ideális, ha március 30-ig elkészül a beszámoló.

Az OBH a beszámoló közzététele után a beküldő részére küldi meg a közzétételi kötelezettség teljesítéséről szóló nyugtát. A nyugta „válasz” néven érkezik a beküldő személy ügyfélkapus tárhelyére, vagy szervezet cégkapus tárhelyére, amit érdemes letölteni, vagy tartós tárhelybe helyezni, mert 30 nap eltelte után már nem lesz erre lehetőség.

A civil szervezet beszámolójába bárki betekinthet, illetve abból saját költségére másolatot készíthet. A közzétételről szóló nyugta is kérhető az OHB-tól utólag, külön kérelem benyújtásával.