Jogszabályok

Hasznos jogszabályok gyűjteménye

A CIVIL SZERVEZETEKKEL KAPCSOLATOS FŐBB JOGSZABÁLYOK

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil törvény)

A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXI. törvény (Cnytv.)

A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény

A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet

A civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet

A Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet

A civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó űrlapjairól szóló 11/2012. (II. 29.) KIM rendelet

A személyi jövedelemadó meghatározott részében az adózó rendelkezése szerint részesített kedvezményezetteknek átutalt összeg felhasználásáról szóló közlemény formai és tartalmi követelményeiről szóló 9/2008. (IV. 10.) PM–SZMM együttes rendelet

A civil szervezetek és a sportegyesületek egyszerűsített nyilvántartásba vételi és egyszerűsített változásbejegyzési eljárásaiban alkalmazandó mintaokiratokról szóló 4/2017. (IV. 3.) IM rendelet

Egyes vagyonkezelő alapítványokról és az azoknak történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi CVI. törvény

A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény 

EGYES SZERVEZETTÍPUSOKRA VONATKOZÓ EGYÉB JOGSZABÁLYOK

KÖZFELADATOKAT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKAT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYOK

A CIVIL SZERVEZETEK ÉS A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKAT IS ÉRINTŐ EGYÉB JOGSZABÁLYOK

Magyarország Alaptörvénye

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.)

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Csődtv.)

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.)

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.)

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény

Egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről

1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról

1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelettel egységes szerkezetben

1990. évi C. törvény a helyi adókról

 

Jogszabályok