Adatkezelési tájékoztató

BEVEZETÉS  

A Zeppelin Cardinal Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő  tájékoztatónak.  

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az  ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános  adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE  (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.  

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza:  

www.open-konyveloiroda.hu  

www.raknenyiriandrea.hu  

Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról:  

www.open-konyveloiroda.hu/letoltes/adatkezelesi-tajekoztato.pdf  

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.  

AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI:  

Név: Zeppelin Cardinal Kft.  

Adószáma: 25684756-2-13  

Székhely: 2167 Vácduka, Csokonai utca 7.  

E-mail: iroda@open-konyveloiroda.hu  

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK  

1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó  bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon,  különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a  természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális  azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;  

2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált  módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés,  tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés  továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy  összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;  

3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely  egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal  együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza  meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a  tagállami jog is meghatározhatja;  

4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely  egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;  

5. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 

szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon  közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal  összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok  e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az  alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;  

6. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson  alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést  félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes  adatok kezeléséhez;  

7. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon  kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását,  jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.  

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK  

A személyes adatok: 

a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni  („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);  

b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék  ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem  minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és  történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);  

c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a  szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);  

d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell  tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat  haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);  

e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes  adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél  hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok  kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és  történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek  jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési  intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);  

f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések  alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan  vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával  szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).  

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására  („elszámoltathatóság”).  

ADATKEZELÉSEK  

WEBOLDAL MŰKÖDTETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS  1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:  

Személyes adat Az adatkezelés célja  

Felhasználói név Azonosítás, a regisztráció lehetővé tétele.  

Jelszó A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.  

Vezeték-és keresztnév A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához  szükséges.  

E-mail cím Kapcsolattartás.  

Telefonszám Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb  egyeztetése.  

Számlázási név és cím A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása,  tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó  díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.  

Szállítási név és cím A házhoz szállítás lehetővé tétele.  

A vásárlás/regisztráció időpontja Technikai művelet végrehajtása.  

A vásárlás/regisztráció kori IP cím Technikai művelet végrehajtása.  

Sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot  tartalmazzon.  

2. Az érintettek köre: A weboldalon regisztrált/vásárló valamennyi érintett.  

3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal. Az  érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján,  elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Kivéve a számviteli  bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8  évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.  

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a  főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható  formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.  

4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok  címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti  alapelvek tiszteletben tartásával.  

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:  

• Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,  azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és  

• tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint  

• az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban  történő visszavonásához.  

6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének  korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja  érintett kezdeményezni:  

– postai úton a 2167 Vácduka, Csokonai utca 7. címen,  

– e-mail útján iroda[kukac]open-konyveloiroda.hu e-mail címen, 

7. Az adatkezelés jogalapja:  

7.1. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja,  

7.2. Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő  szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3)  bekezdése:  

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a  szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb  feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie  az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy  személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e  törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az  esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.  

7.3. A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása esetén a 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.  

7.4. A szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.  évi V. törvény 6:21. §-a szerint 5 év.  

6:22. § [Elévülés]  

(1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el.  (2) Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik.  

(3) Az elévülési idő megváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni.  (4) Az elévülést kizáró megállapodás semmis.  

8. Tájékoztatjuk, hogy  

• az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges.  

• köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni.  • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a rendelését  feldolgozni.  

AZ IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK  

Szállítás  

1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Termékek kiszállítása, fuvarozás  2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:  

Magyar Posta Zrt.  

1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím.  4. Az érintettek köre: A házhozszállítást kérő valamennyi érintett.  

5. Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása.  

6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás lebonyolításáig tart.  7. Az adatfeldolgozás jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.  

Tárhely-szolgáltató  

1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás  

2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: 

EVOLUTIONET Kft.  

7342 Mágocs, Széchenyi utca 75.  

ugyfelszolgalat[kukac]szerverzum.hu 

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.  4. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.  

5. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.  6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató  közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési  kérelméig tart az adatkezelés.  

7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontja, illetve az elektronikus  kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások  egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.  

Ügyviteli (CRM) és marketingrendszer szolgáltató  

1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Érdeklődő és vásárlói adatok tárolása, és marketing  célzatú kommunikáció támogatása a szoftver segítségével.  

2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:  

UAB “MailerLite”  

J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Vilnius, Lithuania1367 Grand Rosière  

info[kukac]mailerlite.com 

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.  4. Az érintettek köre: A weboldalon vásárló/feliratkozó valamennyi érintett.  

5. Az adatkezelés célja: A weboldalon történő vásárlás ügyviteli lebonyolítása, a számviteli törvény  előírásainak megfelelő vevői adatok továbbítása számlázó program számára, postázási adatok  továbbítása kiszállító partner felé, későbbi marketing tevékenység támogatása.  6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a CRM-szolgáltató  közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a CRM-szolgáltató felé intézett törlési  kérelméig tart az adatkezelés.  

7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontja, illetve az elektronikus  kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások  egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.  

Pályázat figyelés, pályázat írás  

1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység:  

2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:  

Projektmegvalosito.hu Betéti Társaság  

Számviteli és Közfelügyeleti Főosztály  

Felügyeleti Osztály  

Cím: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.  

Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481. 

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Név, lakcím, születési hely, születési idő, anyja neve,  születési név.  

4. Az érintettek köre: Szakmai továbbképzésen résztvevők  

5. Az adatkezelés célja: A továbbképzés elvégzéséről szóló adatközlés a Pénzügyminisztérium  részére  

6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A kapcsolódó Kormány-, ill. PM  rendeletekben meghatározott ideig.  

7. Az adatfeldolgozás jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, valamint a számvitelről szóló  2000. évi C. törvény; a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V.5.)  Korm. rendelet; a könyvviteli szolgáltatást végzők, az adótanácsadók, az adószakértők és az 

okleveles adószakértők nyilvántartásba vételével és továbbképzésével összefüggő eljárásokért  fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 17/2018. (XII. 20.) PM rendelet; az adótanácsadók,  adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről szóló  263/2018. (XII.20.) Korm. rendelet; az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény.  

CÍMZETTEK, AKIKKEL A SZEMÉLYES ADATOKAT KÖZLIK  (ADATTOVÁBBÍTÁS):  

Online fizetés  

1. A Címzett által ellátott tevékenység: Online fizetés  

2. Címzett megnevezése és elérhetősége:  

Barion Payment Zrt..  

: 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. B épület 2. emelet  

+36(1)366-6611  

compliance[kukac]barion.com 

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Számlázási adatok, név, e-mail cím  4. Az érintettek köre: A weboldalon fizetést választó valamennyi érintett.  

5. Az adatkezelés célja: Az online fizetés lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása és a  felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring (visszaélések ellenőrzése)  6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az online fizetés lebonyolításáig tart.  7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja. Az adatkezelés az érintett  kérésére történő online fizetés teljesítéséhez szükséges.  

8. Az érintett jogai:  

a. Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről,  

b. Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése  folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz.  c. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel  olvasható formátumban megkapja.  

d. Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a  pontatlan személyes adatait.  

Számlázás  

1. A Címzett által ellátott tevékenység: Online számla kiállítás  

2. Címzett megnevezése és elérhetősége:  

SZÁMLÁZZ.HU  

KBOSS.hu Kft.  

1031 Budapest, Záhony utca 7.  

info@szamlazz.hu 

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Számlázási adatok, e-mail cím  4. Az érintettek köre: A weboldalon fizetést választó valamennyi érintett.  

5. Az adatkezelés célja: Vásárlásokhoz kötődő számlázási feladatok ellátása.  6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a Számviteli Törvényben  meghatározott időtartam.  

7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, és a Számviteli törvény  előírásai. 

8. Az érintett jogai:  

a. Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről,  

b. Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése  folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz.  c. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel  olvasható formátumban megkapja.  

d. Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a  pontatlan személyes adatait.  

COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE  

1. Weboldalakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”,  „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem  szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.  

2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok  3. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.  

4. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a  látogatók nyomon követése.  

5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:  

Süti típusa Adatkezelés jogalapja Adatkezelés  

időtartama Kezelt adatkör  

Munkamenet sütik (session)  

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes  kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése A vonatkozó  látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak  

connect.sid  

6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával  nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.  

7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a  cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont  beállításai alatt.  

8. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k  használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás  vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal  összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.  

GOOGLE ADWORDS KONVERZIÓKÖVETÉS HASZNÁLATA  

1. A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak  keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a  Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;  „Google“). 

2. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez  szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és  nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.  

3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a  Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.  

4. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek  weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.  

5. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt  szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós  statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető  címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak  hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.  

6. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy  böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a  konverziókövetési statisztikákban.  

7. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el:  www.google.de/policies/privacy/  

A GOOGLE ANALYTICS ALKALMAZÁSA  

1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző  szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a  számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.  

2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint  a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali  aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai  Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.  

3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére  csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az  információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot,  továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen,  valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.  

4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti  össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő  beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat,  hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja  továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal  kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető  böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu  

HÍRLEVÉL, DM TEVÉKENYSÉG  

1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.  törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy  Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein  megkeresse. 

2. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy  Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.  

3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül,  ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden – a  reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további  reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az  üzenetben lévő linkre kattintva.  

4. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:  

Személyes adat Az adatkezelés célja  

Név, e-mail cím. Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele.  

A feliratkozás időpontja Technikai művelet végrehajtása.  

A feliratkozás kori IP cím Technikai művelet végrehajtása.  

5. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.  

6. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése  az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új  funkciókról stb.  

7. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat  visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.  

8. Az adatkezelés nyilvántartási száma: folyamatban…  

9. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok  címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti  alapelvek tiszteletben tartásával.  

10. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:  

• Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,  azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és  

• tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint  

• az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban  történő visszavonásához.  

11. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének  korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja  érintett kezdeményezni:  

– postai úton a 2167 Vácduka, Csokonai utca 7. címen,  

– e-mail útján iroda[kukac]open-konyveloiroda.hu e-mail címen.  

12. Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.  

13. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) és f) pontja, és a  gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény  6. § (5) bekezdése:  

A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott  körben – a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az  ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló  nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára  kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.  

14. Tájékoztatjuk, hogy  

• az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. 

• köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk.  

• az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet  küldeni.  

AZ ADATKEZELŐ KÖZÖSSÉGI OLDALAI  

Az adatkezelő Facebook oldalán is sor kerül a személyes adatok kezelésére. Az adatkezelő Facebook  oldalán is népszerűsíti tevékenységét, ismerteti szolgáltatásait. Ezt az oldalt az adatkezelő marketing  célokra használja.  

https://www.facebook.com/open.konyvelo

https://www.facebook.com/raknenyiriandreauzletimentor

Az adatkezelő a Facebookon keresztül is átfogó személyes támogatást nyújt. Ha a Facebookon  keresztül intéz kérdést hozzá, igyekszik azt minél előbb megválaszolni. A Facebook oldalon a  komment szekcióban tudomására jutott adatokat kizárólag kérdésének megválaszolásához használja,  további reklám célokra nem. A facebook oldalon a profil adatokhoz rögzített véleményeket az  adatkezelő az open-konyveloiroda.hu „ügyfélvélemények” között megjeleníti.  

A Facebook oldal használatának célja: közösségi média felületen történő reklámozás, információk  közlése. A Facebook a saját céljaira is használhatja az adatokat, köztük az érintett profilozását és  hirdetésekkel való megcélzását.  

Ahhoz, hogy a Facebookon keresztül kapcsolatba tudjon lépni az adatkezelővel, be kell jelentkeznie.  Ehhez a Facebook adott esetben szintén személyes adatokat kér, illetve tárolja és feldolgozza azokat.  Az adatkezelőnek nincs befolyása ezeknek az adatoknak a fajtájára, terjedelmére és feldolgozására,  nem kap személyes adatokat a Facebook üzemeltetőjétől. További információt ezzel kapcsolatban a  Facebook oldalán talál.  

A Facebook oldalon követők személyes adatait az adatkezelő hozzájárulásuk értelmében kezeli  (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont), a hozzájárulást megadottnak tekinti  azzal, hogy az adott személy kedveli, követi oldalát, bejegyzéseit, illetve kommentet ír azokhoz.  

Az adatkezelő az Instagram közösségi oldala az alábbi elnevezésű profill.  

https://www.instagram.com/rakne_nyiri_andrea

Az Instagram oldalon a követők személyes adatainak kezelésére kerül sor. Az adatkezelés a  követéssel adott hozzájárulás jogalappal történik (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1)  bekezdés a) pont).  

PANASZKEZELÉS  

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:  

Személyes adat Az adatkezelés célja  

Vezeték-és keresztnév Azonosítás, kapcsolattartás.  

E-mail cím Kapcsolattartás.  

Telefonszám Kapcsolattartás.  

Számlázási név és cím Azonosítás, a megrendelt termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi  kifogások, kérdések és problémák kezelése.  

2. Az érintettek köre: A webshop weboldalon vásárló és minőségi kifogással élő, panaszt tevő  valamennyi érintett.  

3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A felvett kifogásról felvett jegyzőkönyv, 

átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény  17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni.  

4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok  címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti  alapelvek tiszteletben tartásával.  

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:  

• Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,  azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és  

• tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint  

• az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban  történő visszavonásához.  

6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének  korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja  érintett kezdeményezni:  

– postai úton a 2167 Vácduka, Csokonai utca 7. címen,  

– e-mail útján iroda[kukac]open-konyveloiroda.hu e-mail címen.  

7. Az adatkezelés jogalapja: 6. cikk (1) bekezdés c) pont, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi  CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése.  

8. Tájékoztatjuk, hogy  

• a személyes adat szolgáltatása szerződéses kötelezettségen alapul.  

• a szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése.  

• köteles a személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk.  

• az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk kezelni a hozzánk  beérkezett panaszát.  

KÖZÖSSÉGI OLDALAK  

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram  stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.  

2. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a  

Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a  weboldalt.  

3. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek,  akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.  

4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult  lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:  Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi  oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az  adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott  közösségi oldal szabályozása vonatkozik.  

5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a  közösségi oldalakon.  

ÜGYFÉLKAPCSOLATOK ÉS EGYÉB ADATKEZELÉSEK 

1. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg  problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak  stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.  

2. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az  érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az  adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.  

3. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.  

4. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek  megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására,  illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.  

5. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok  körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés  céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.  

AZ ÉRINTETTEK JOGAI  

1. A hozzáférés joga  

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes  adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a  személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.  

2. A helyesbítéshez való jog  

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre  vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra,  hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő –  kiegészítését.  

3. A törléshez való jog  

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre  vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes  adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.  

4. Az elfeledtetéshez való jog  

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető  technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható  lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat  kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e  személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.  

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog  

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek  valamelyike teljesül:  

• Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,  amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;  • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának  korlátozását;  

• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli 

azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;  

• Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg  megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos  indokaival szemben.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog  

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott  személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá  jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt  akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (…)  

7. A tiltakozáshoz való jog  

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes  adatainak a (…) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.  

8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén  

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy  bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a  profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a  személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes  adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.  

9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást  

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a  profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen  jelentős mértékben érintené.  

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:  

• Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;  • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön  jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket  is megállapít; vagy  

• Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.  

INTÉZKEDÉSI HATÁRIDŐ  

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől  számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.  

Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a  késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja  Önt.  

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a  kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának  okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági  jogorvoslati jogával.  

AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA  

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei,  továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek  jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével  megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat  mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:  

a) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;  

b) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas  jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;  

c) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való  hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;  

d) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések  hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.  

AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI  INCIDENSRŐL  

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek  jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet  az adatvédelmi incidensről.  

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi  incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb  kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő,  valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens  orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből  eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.  

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:  • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az  intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen  azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz  való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;  • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek 

biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban  valószínűsíthetően nem valósul meg;  

• a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket  nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni,  amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.  

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság,  miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e,  elrendelheti az érintett tájékoztatását.  

ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE A HATÓSÁGNAK  

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb  72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján  illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár  kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik  meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.  

PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG  

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság  Hatóságnál lehet élni:  

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.  

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.  

Telefon: +36 -1-391-1400  

Fax: +36-1-391-1410  

E-mail: ugyfelszolgalat[kukac]naih.hu  

ZÁRSZÓ  

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:  

– A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az  ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános  adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE  (2016. április 27.)  

– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a  továbbiakban: Infotv.)  

– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs  társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)  – 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat  tilalmáról;  

– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól  (különösen a 6.§-a)  

– 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról  

– 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)  

– 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB ajánlásról  

– A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás  adatvédelmi követelményeiről 

– Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes  személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok  szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről