Adatvédelmi Tájékoztató

OPEN KÖNYVELŐIRODA

Rákné Nyíri Andrea egyéni vállalkozó


Adatvédelmi Tájékoztató

I. BEVEZETŐ

Rákné Nyíri Andrea egyéni vállalkozó elkötelezett a személyes adatok védelme iránt. Tevékenysége során betartja a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokat, különösen az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendeletét (Általános Adatvédelmi Rendelet, vagy röviden „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt.

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató a jogszerűség, tisztesség és átláthatóság elvének megfelelően tájékoztatja Rákné Nyíri Andrea egyéni vállalkozó szolgáltatásait igénybevevő érintetteket, Rákné Nyíri Andrea egyéni vállalkozó munkavállalóit, megbízottait és alvállalkozóit, a szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelési tevékenységéről.

Jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban használt adatvédelmi fogalmak meghatározását a GDPR 4. cikke tartalmazza.

II. ADATKEZELŐ

A személyes adatok kezelője a Rákné Nyíri Andrea egyéni vállalkozó (székhely: 2151 Fót, Kosztolányi Dezső utca 49.; EV száma: 50435768.

Rákné Nyíri Andrea egyéni vállalkozó elérhetősége:

A kezelt adatokat a Rákné Nyíri Andrea egyéni vállalkozó azon dolgozói ismerhetik meg, akik a szolgáltatásnyújtások teljesítésében közreműködnek.

III. ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ

Rákné Nyíri Andrea egyéni vállalkozó adatvédelmi tisztviselője: Rákné Nyíri Andrea
Elérhetősége az alábbi:

IV. A KEZELT ADATOK KÖRE

Rákné Nyíri Andrea egyéni vállalkozó különösen az alábbi, az érintettek által átadott személyes adatokat kezelheti a szolgáltatásnyújtással összefüggésben:

a. Az érintett szerződéses ügyfél vezető tisztségviselőjének alábbi adatai:

b. Az érintett szerződéses ügyfél alkalmazottainak, megbízottainak, egyéb szerződéses jogviszonyban lévő magánszemélyek alábbi adatai:

V. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK CÉLJA

a. Az érintett ügyfél vezető tisztségviselőjének adatai esetében az adatkezelés célja a szolgáltatásnyújtás során kötelező bejelentési, bevallási kötelezettségek teljesítése, meghatalmazások érvényesítése.

b. Az érintett ügyfél alkalmazottainak, megbízottainak, egyéb szerződéses jogviszonyban lévő magánszemélyek adatai esetében az adatkezelés célja a szolgáltatásnyújtás során kötelező bejelentési, bevallási kötelezettségek teljesítése.

VI. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK JOGALAPJA

Az adatkezelés jogalapja valamennyi esetben az érintett hozzájárulása. Az érintett bármikor jogosult hozzájárulását visszavonni azzal, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

VII. A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI / CÍMZETTJEINEK KATEGÓRIÁI

Rákné Nyíri Andrea egyéni vállalkozó az érintett adatait továbbíthatja

VIII. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA

Rákné Nyíri Andrea egyéni vállalkozó a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott személyes adatokat főszabály szerint az ügyféllel kötött szerződés hatályának napjáig kezeli. Ettől eltérően a bérügyi adatok tárolását, az ügyféllel kötött szerződés hatályának megszűnését követően is köteles ellátni a vonatkozó jogszabályokban meghatározott határidőig.

IX. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Az érintetteknek joga van:

Amennyiben gyakorolni kívánja ezeket a jogait, vagy bármilyen kérdése lenne, forduljon Rákné Nyíri Andrea egyéni vállalkozóhoz, vagy annak adatvédelmi tisztviselőjéhez, a fenti II. vagy III. pontokban megjelölt elérhetőségeken. Rákné Nyíri Andrea egyéni vállalkozó a megkereséseket a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb egy hónapon belül megválaszolja.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy mindemellett jogosult panasszal élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., tel.: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), amennyiben úgy véli, hogy Rákné Nyíri Andrea egyéni vállalkozó jogsértő módon kezeli az Ön személyes adatait.

X. ELTÉRŐ CÉLÚ ADATKEZELÉS

Amennyiben Rákné Nyíri Andrea egyéni vállalkozó a gyűjtött adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja az érintetteket erről az eltérő céltól, és minden további releváns információról.

XI. JELEN ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

Rákné Nyíri Andrea egyéni vállalkozó jogosult arra, hogy a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót a jogszabályi környezetben vagy az adatkezelési tevékenységben bekövetkezett változás esetén módosítsa. Az Adatvédelmi Tájékoztató dátuma a dokumentum végén kerül feltüntetésre. Kérjük, gondoskodjon arról, hogy bizonyos időközönként áttekintse a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót annak érdekében, hogy naprakész információkkal rendelkezzen a személyes adatai kezelésével összefüggésben.

Kelt: Fót, 2018. május 25.


Tel: +36 (20) 998-6232; Web: https://open-konyveloiroda.hu; E-mail: open.konyveloiroda@gmail.com
Cím: 2151 Fót; Kosztolányi Dezső utca 49. Adószám: 67576609-1-33